Dit is Google's cachegeheugen van https://www.davylaureysenpartners.be/sparen-en-beleggen/particulieren/verzekeringsbon/. Dit is een momentopname van hoe de pagina eruitzag op 6 dec 2017 17:47:11 GMT.
De huidige pagina kan in de tussentijd veranderd zijn. Meer informatie
Volledige versieTekstversieBron weergevenTip: als u uw zoekterm snel wilt vinden op deze pagina, drukt u op Ctrl+F of ⌘-F (Mac) en gebruikt u de zoekbalk.
Verzekeringsbon - Davy Laureys en Partners

Wij zijn 7/7 bereikbaar! Klik hier bij noodgevallen.

­
Sparen & Beleggen voor Particulieren
Verzekeringsbon
shutterstock_Flexilife

P&V Verzekeringsbon of beter gezegd FLEXILIFE

Type Levensverzekering

De Verzekeringsbon of Flexilife is een levensverzekering van het type ” Tak 21 ” of meer bepaald van het type ” Gewaarborgd kapitaal ” MET een gewaarborgd rendement op de stortingen.

Waarborgen

Indien de verzekerde in leven is op de eindvervaldag van het contract, betaalt P&V het opgebouwde spaartegoed.

Ingeval van een overlijden van de verzekerde, betaalt P&V de prestatie in functie van de gekozen optie :

  • Basisformule : uitbetaling van het opgebouwde spaartegoed bij overlijden
  • Formule 1 : uitbetaling van het opgebouwde spaartegoed bij overlijden met een minimum gelijk aan het aanvullend kapitaal overlijden ( minimum 5000 Euro )

Doelgroep

Deze verzekering richt zich tot personen die een kapitaal wensen te beleggen en die hun geld toch enigszins beschikbaar willen houden.

Rendement

Voor meer informatie betreffende de huidige gewaarborgde intrestvoet kan u ons hier contacteren.

Voor elke storting blijft de intrestvoet die in voege is op het moment van de storting gewaarborgd voor de volledige looptijd van de belegging.

De intrestvoet-garantie geldt uitsluitend voor de gestorte premies en niet voor de nog te storten premies. De intrestvoet kan derhalve wijzigen tijdens de looptijd van het contract, zowel naar beneden als naar boven.

De intrestvoet wordt toegepast op de betaalde premie, na aftrek van taksen en instapkosten, desgevallend verminderd met de kost van de eventuele waarborg overlijden.

Het contract geeft recht op winstdeelneming. P&V behoudt zich het recht voor, voorwaarden op te leggen om winstdeelneming te kunnen genieten.

Opnamemogelijkheden

Gratis opname 20 % per jaar

De verzekeringsnemer heeft de mogelijkheid om elk kalenderjaar 20 % van het spaartegoed bij het begin van het kalenderjaar zonder kosten opnames te verrichten. Vanaf de 2 de opname in het kalenderjaar is er echter steeds een forfaitaire kost van 10 Euro verschuldigd.

 

Gedeeltelijke of volledige afkoop

Ingeval de overeenkomst vervroegd wordt afgekocht door de verzekeringsnemer, kan een vergoeding worden aangerekend ter compensatie van de administratieve en financiële kosten die gepaard gaan met deze vervroegde afkoop.

Deze afkoopvergoeding bedraagt 2 % van de theoretische afkoopwaarde.

Tijdens de laatste 2 jaar van het contract, vermindert het percentage van 2 % jaarlijks met 1 % zodat op het einde van het laatste verzekeringsjaar 0 % bedraagt.

Fiscaliteit

De Verzekeringsbon of Flexilife geniet geen fiscale vrijstelling.

De premietaks bedraagt 2 % voor natuurlijke personen en 4.4 % voor rechtspersonen.

Gedurende de eerste 8 jaar van het contract is er een roerende voorheffing verschuldigd op de inkomsten ( op basis van een minimum jaarlijks rendement dat forfaitair is vastgelegd op 4.75 % ) zowel in geval van afkoop als bij leven.

De toepassing van de roerende voorheffing kan evenwel worden vermeden in één van de volgende gevallen :

  1. wanneer de  belastingplichtige die het contract heeft aangegaan alleen zichzelf heeft verzekerd en de voordelen van het contract bij leven bedongen zijn ten eigen gunste en het contract voorziet in het betalen bij het overlijden van een kapitaal gelijk aan ten minste 130 % van het totaal van de gestorte premies ;
  2. wanneer het contract gesloten is voor meer dan 8 jaar en de kapitalen of afkoopwaarden effectief worden betaald meer dan 8 jaar na het sluiten van het contract

Bovenvermelde fiscale informatie is niet allesomvattend en hangt af van individuele omstandigheden. Zij wordt verstrekt zonder enige verbintenis vanwege P&V en onder voorbehoud van wijziging van de fiscale wetgeving.

Looptijd

Het contract eindigt bij het overlijden van de verzekerde of bij het bereiken van de eindvervaldag.

2 opties : 8 jaar ( de eerste van de maand die volgt op de 8 ste verjaardag van de datum van inwerkingtreding ) of 10 jaar

Premie

Het product kan onderschreven worden met een enige premie ( minimum 2.500 Euro ). De nemer heeft ten alle tijde de mogelijkheid bijkomende stortingen te verrichten.

Voor advies op maat kan u ons hier steeds bereiken.